2t.jpg (18883 bytes)
LUXGEN

Inboard C.V.Joint Car Engine AT / MT Year A B C D
YAC No. Model
M7
LN-01-T03 2.2 R Inner 28-2 42 35 119
S3
LN-04-T01 1.6 16- 25 40 29 165
S5
LN-02-T01 R Turbo Inner 28-2 43 24 120
LN-02-T02 L Turbo 27 47 24 155.4
LN-03-T01 R Inner 28-2 42 33 109
LN-03-T02 L 26 31 33 105.9
U7
LN-01-T03 2.2 R Inner 28-2 42 35 119
LN-01-T01 R 27 41 35 215.9
LN-01-T02 L 27 41 35 174.8

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.) FAX:886-4-865-6238
E-mail:yac106@yac.com.tw www.yac.com.tw