2t.jpg (18883 bytes)


 

 

 

     
             

 

ISUZUISUZU ISUZU
YAC NO. Original No. Car Name Model Year Fig GMB No. Koyo No. Matsuba No. D(mm) O(mm) L(mm)
IU-01-9          5-34300-029 Bellett PS 10/10V/20/20V; 62'~              
9-37300-031 Elf TL 121/151/221; 61'~63'              
9-37300-092 Elfin TK; 64'~              
9-37300-019 Florian PA; 62'~              
9-37300-605 Wasp KR/KRD 10; 64'~              
9-37300-017   PR 10/20;   B GUIS51 12461 UJ313(323) 23.82 - 61.30
9-37300-091   TL 251/321/351; 61'~63'              
9-37300-609                    
9-85582-805                    
IU-02-9           8-94155-632 Elf                  
8-94238-930 Elf                  
9-37300-036 Elfin TLG 11/21/30;                
9-37300-035   KR; 63'~64'              
9-37300-065   TLD 11/21;TLG30~60;   G GUIS52 12976 UJ314(324) 29.00 50.00 -
9-37300-109   TKD11~60;TLD53;TKG11; 64'~              
9-37300-601                    
9-37300-603                    
9-44135-226                    
94027819                    
IU-04-9       Bus BA 10/20/741;BF;BX;BX 352/552/752; 58'~62'              
9-37300-016 Truck TX 341/552; 58'~68'              
9-37300-055 Truck 3.5~4Tons TY; 58'~ L GUIS54 136101 UJ311 36.00 - 97.00
9-37300-112 Truck(Diesel) TY 20/30; 67'~              
IU-05-9                     Bus B R/U; 70'~              
1-37300-010 Truck 8Tons TD151; 59'~61'              
1-37300-018 Truck 7.5~8Tons TD 50/60/70; 70'~              
1-37300-026   TD 51/71; 70'~              
1-37300-029 Dump 7.5~8Tons TD 50/50AD; 70'~              
1-37300-056   TD 51D/51AD; 70'~              
1-37300-088 Truck Cab 7.5~8Tons TD 10E/50E70E; 70'~              
9-37300-004   TD 80E/90E; 66'~              
9-37300-007   TD 51E/71E/81E; 70'~              
9-37300-056   TD 11E/91E; 70'~              
9-37300-095 Dump Cab 7.5~8Tons TD35E;75; 70'~              
9-37300-150 Truck 10Tons TP81; 66'~ L GUIS55 142129A UJ320 42.00 - 125.00
  Truck Cab 10Tons TP 11E/81E/91E; 66'~              
  Dump 10Tons TD61D;TP 60D/81; 70'~              
  Dump Cab 10Tons TP41ED; 70'~  
  Dump 11Tons TM65D; 70'~              
  Dump Cab 11Tons TM45ED; 70'~              
  Truck 11~12Tons TG 55E/75E;TM 15E/50E/85E/95E; 70'~              
IU-06-9      5-37300-019 Faster KB 20/20D; 72'~              
9-37300-031 (Chevy Luv)                  
9-37300-609       B GUIS56 12641 UJ313 23.82 - 61.30
9-85582-805                    
9402181                    
IU-07-9        1-37300-042-0 TM 12Tons        TD35E;TG-E;TM;TME;        71'~                                                        
1-37300-043-0/1
1-37300-045-0
1-37300-046-0
9-37300-136-0/1
9-37300-160-0
9-37300-163-0 L GUIS57 14819 UJ321 48.00 - 145.00
IU-08-9         1-37300-011 New Type (4T) 6Tons BY;T S/W/X/Y; 69'~              
9-37300-016   B A/X;TP60W;                
9-37300-055                    
9-37300-096                    
9-37300-112       L GUIS58 136101AR UJ312 36.00 - 97.00
9-37300-122                    
9-37311-005                    
9-37311-013                    

ISUZU
YAC NO. Original No. Car Name Model Year Fig GMB No. Koyo No. Matsuba No. D(mm) O(mm) L(mm)
IU-09-9         9-44130-124                                         
9-44135-065              
9-44135-045              
9-44130-224              
9-44135-052              
9-44135-060 A GUIS59 - UJ315 20.50 - 56.60
9-44135-076              
9-44135-077              
IU-10-9 9-37300-139 10Tons JCZ;SPZ;SR;TMK;YV;VPZ;   T GUIS60 070004AR-1 UJ339 P148.38 - R49.20
IU-11-9      5-37300-008 Faster       75'~              
5-37300-031 (Chevy Luv)                
9-37300-031     A GUIS61 12461 UJ313 23.82 - 61.30
94024511                  
94027724                  
IU-12-9      9-37300-011 Forward      JBR;JC M/R;                         
9-37300-013 B GUIS62 1351041 UJ332 35.00 - 103.92
9-37300-014              
9-37300-053              
9-37300-058              
IU-13-9    8-94203-821-1 (Propeller Shaft Ass'y)  PF50;                    
8-94207-232-0/1 Gemini              
9-42072-321   M GUIS63 - - 22.06 - 59.60
IU-14-9   1-37300-047-0   6BD1;ECM;JCR360; 81'~ B GUIS64 - - 40.00 - 115.00
1-37300-047-1/2                    
IU-15-9       1-37300-004-0 10.5Tons                     L GUIS65 146142WS UJ340 45.98 - 136.00
1-37300-019-0              
1-37300-020-0              
1-37300-030-0              
1-37300-035-0              
8-94376-373-0              
IU-16-9 5-37300-0320   KS;   B GUIS66 133931W UJ325 33.00 - 93.00
IU-17-9 1-37300-049 15TTons XF;   T GUIS67 - - P173.90 - R56.00
IU-18-9 1-37300-082       L GUIS68 - - 50.00 - 155.00
IU-19-9 1-37300-039       T GUIS69 - - P195.75 - R60.00C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,
Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.)   FAX:886-4-865-6238

E-mail:yac106@yac.com.tw   http://www.yac.com.tw