2t.jpg (18883 bytes)
Plymouth Wheel Hubs

YAC.No. O.E.M. Year F/R CAR Photo
CR-041-WH 4423893
4509325 B
F81Z-1104-ED
95'~95' R Neon
CR-023-WH 4486860 92'~94' R Voyager
CR-026-WH 4509599
4509600
96'~97' R Neon
CR-001-WH 04509766
04509766AA
4509766
4509766AA
4509767
00'~01' R Neon
CR-027-WH 4509792 98'~99' R Neon
CR-007-WH 4593003
4593003AB
4593450
4593450AA
4728867
97'~97' F/R Prowler
CR-008-WH 04616263AA
4616263
4616263AA
96'~97' R Breeze
CR-009-WH 4616477
4616477AB
96'~96' R Breeze
CR-010-WH 4641516 96'~00' F Voyager
CR-011-WH 4641517
4641517AD
4641957AA
MR223993
96'~02'
96'~00'
F Grand Voyager
Voyager
CR-012-WH 4641525
4641525AC
96'~00' R Voyager
CR-013-WH 4340326
4443485
4504039
4641196
4641732
5241068
95'~95'
89'~94'
F Grand Voyager
Voyager
CR-014-WH 4683513
4721513
96'~00' R Voyager
CR-046-WH
MI-007-WH
MB844919
MB911498
93'~95' R Colt
CR-015-WH 4683514
4683515
4721514
4721515
96'~00' R Grand Voyager
Voyager
CR-020-WH 5003550AA
5003550AB
98'~02' R Breeze
CR-024-WH 4578144AA
4578144AB
4593462
4593462AA
4593777
96'~00' F Breeze
CR-016-WH 4683869AA
4683869AB
01'~05'
95'~95'
R Grand Voyager
Voyager
CR-018-WH 4721515AB
4721515AC
4721515AD
95'~02'
03'~03'
R Grand Voyager
Voyager
CR-022-WH 4340334
4504038
5241067
6501053
95'~95'
92'~95'
F Grand Voyager
Voyager
CR-055-WH
MI-019-WH
MB515400 90'~94' R Laser
CR-045-WH
MI-005-WH
MB663557 85'~96' R Colt Vista
CR-053-WH
MI-006-WH
MB663664 90'~96' R Laser

C.V.JOINT CO.,LTD
Factory: No.200-2,Sec.2,Kwang-Ming Rd.,Hao-Shiou Village,Pu-Yan Hsiang,Changhua,Taiwan,R.O.C.
TEL:886-4-865-0926(Rep.) FAX:886-4-865-6238
E-mail:yac106@yac.com.tw www.yac.com.tw